تامین نیروی انسانی شرکت نوین عرف شهریار

  • کدپروژه : 48/1633
  • نام پروژه : تامین نیروی انسانی شرکت نوین عرف شهریار
  • نوع پروژه : تامین نیروی انسانی
  • محل پروژه :کلیه مناطق 22 گانه
  • مشاور :_
  • پیمانکار : شرکت بهساز نگهدار شهر
  • تاریخ اتمام پروژه : در حال اجرا
  • هزینه تمام شده :13,421,768,285 ریال
  • توضیحات :