اجرای عملیات تکمیلی احداث بوستان بانوان (شهرداری منطقه 20)

  • کدپروژه : 332/725505
  • نام پروژه : اجرای عملیات تکمیلی احداث بوستان بانوان (شهرداری منطقه 20)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 20
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت افراز ساخت کارمانیا
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/07/01 الی 1399/06/31
  • هزینه تمام شده :13,424,419,768 ریال
  • توضیحات :