تامین نیروی انسانی فضای سبز شهرداری پردیس

  • کدپروژه : 12937
  • نام پروژه : تامین نیروی انسانی فضای سبز شهرداری پردیس
  • نوع پروژه : تامین نیروی انسانی
  • محل پروژه :شهرداری پردیس
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت بهساز نگهدار شهر
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/05/31
  • هزینه تمام شده :53,955,629,875ریال
  • توضیحات :