تامین نیروی انسانی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران

  • کدپروژه : 332/1061597-332/78536-831/102963
  • نام پروژه : تامین نیروی انسانی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران
  • نوع پروژه : تامین نیروی انسانی
  • محل پروژه :کلیه شهرداری های مناطق 22 گانه
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت بهساز نگهدار شهر
  • تاریخ اتمام پروژه : 1399/03/31
  • هزینه تمام شده :145,933,814,745
  • توضیحات :