نگهداری فضای سبز بوستان طالقانی (شهرداری منطقه 3)

  • کدپروژه : 332/408126-332/679510-332/91/740
  • نام پروژه : نگهداری فضای سبز بوستان طالقانی (شهرداری منطقه 3)
  • نوع پروژه : نگهداری و بهره برداری
  • محل پروژه :منطقه 3
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکتهای کاج بانان سبز و پیشاهنگ سبز تهران
  • تاریخ اتمام پروژه : 1393/06/23
  • هزینه تمام شده :109,220,509,817 ریال
  • توضیحات :