حق بهره برداری از قطعه زمین جهت احداث زمین بازی اسکیت(شهرداری منطقه5)

  • کدپروژه : 332/1195604
  • نام پروژه : حق بهره برداری از قطعه زمین جهت احداث زمین بازی اسکیت(شهرداری منطقه5)
  • نوع پروژه : نگهداری و بهره برداری
  • محل پروژه :منطقه 5
  • مشاور :
  • پیمانکار : آقای حاجی پور
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/03/01 الی 1401/02/31
  • هزینه تمام شده :ریال2,100,000,000
  • توضیحات :