مدیر حقوقی و امور قراردادی

  • نام : امیرهوشنگ
  • نام خانوادگی : بخشی
  • مدارک تحصیلی :کارشناسی
  • سوابق کاری :