هیئت مدیره

 • نام : ابوذر
 • نام خانوادگی : مختاری
 • مدارک تحصیلی :دکترای بازرگانی
 • سوابق کاری :
 • نام : مازیار
 • نام خانوادگی : پارسا
 • مدارک تحصیلی :کارشناسی ارشد
 • سوابق کاری :
 • نام :
 • نام خانوادگی :
 • مدارک تحصیلی :
 • سوابق کاری :