مدیر مالی

  • نام : فاطمه
  • نام خانوادگی : احمد راجی
  • مدارک تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • سوابق کاری :