مدیر عامل

 • نام : علی اکبر
 • نام خانوادگی : خدمتی
 • مدارک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت شهری
 • سوابق کاری :

  رئیس اداره برنامه و بودجه شهرداری منطقه 6 تهران

  رئیس اداره درآمد شهرداری منطقه 6 تهران

  مشاور معاون مالی شهرداری منطقه 6 تهران

  معاون ناحیه منطقه 6 شهرداری تهران

  معاون اداره درآمد شهرداری منطقه 6 تهران

  دستیار معاون مالی شهرداری منطقه 6 تهران

  مدیر خدمات شهری شهرداری منطقه 6 تهران

  ناظر خدمات شهرداری منطقه 6 تهران