معاونت مالی و اداری

  • نام : سعید
  • نام خانوادگی : فرزادفر
  • مدارک تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • سوابق کاری :