مشارکت در سرمایه گذاری

سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و اعتبارات تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، صادرات و واردات و هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی در سوددهی شرکت موثر باشد