عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

  • Project Code : 332/1605341
  • Project Name : عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • Project location : منطقه 7 (خیابان بهار شیراز)
  • Consultant :
  • Contractor : شرکت صبا ابنیه ایرسا
  • Project completion date : 1396/06/16
  • Cost :31,180,642,584ریال
  • توضیحات :