اجرای عملیات تکمیلی احداث بوستان بانوان (شهرداری منطقه 20)

  • Project Code : 332/725505
  • Project Name : اجرای عملیات تکمیلی احداث بوستان بانوان (شهرداری منطقه 20)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • Project location :منطقه 20
  • Consultant :
  • Contractor : شرکت افراز ساخت کارمانیا
  • Project completion date : 1398/07/01 الی 1399/06/31
  • Cost :13,424,419,768 ریال
  • توضیحات :